پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا خانمها در دوره عادت ماهانه شان می توانند قرآن و دعا بخوانند؟

1 پاسخ 1

خواندن زیارت عاشورا و هر دعا و ذکری در ایام عادت ماهیانه جایز است. چنانچه زیارت و دعا و ذکر را از روی نوشته و کتاب می خواند باید مواظب باشد دست روی اسامی مقدسه مانند اسامی خدا و پیامبر و معصومین و یا کلماتی که از آیات قرآن محسوب می شود (مثل جمله «افمن کان مؤمن کمن کان فاسقا لا یستوون» که در دعای کمیل است و این آیه قرآن است) نگذارد. و وضو گرفتن گرچه خوب است لکن مجوز لمس اسامی مقدسه و آیات قرآن نمی شود.

در رابطه با خواندن قرآن برای زنان در ایام عادت ماهیانه گفتنی است به نظر آیات عظام صافى، سیستانى، تبریزى و مکارم خواندن آیاتى که سجده واجب دارند براى زن در ایام عادت حرام است این آیات در سوره‏هاى «الم تنزیل، حم سجده، النجم و علق» قرار دارند و خواندن آیات و سوره‏هاى دیگر قرآن تا هفت آیه اشکال ندارد ولى بیشتر از آن کراهت دارد یعنى از ثواب کمترى برخوردار است نه اینکه ترک تلاوت قرآن بهتر باشد.V}همان، م 355 و 450.{V
به نظر آیات عظام امام خمینی، بهجت، فاضل، نورى: افزون بر آیات سجده دار، باید از خواندن کل این چهار سوره نیز اجتناب شود.V}همان، م 355 و 450.{V
به نظر آیت الله وحید افزون بر آیات سجده‏دار، بنا بر احتیاط واجب باید از خواندن کل این چهار سوره نیز اجتناب شود.V}آیت الله وحید، همان، م 361 و 456.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خواندن قران در زمان عادت ماهیانه) (حکم خواندن دعا در ایام حیض) (خواندن قران در زمان عادت ماهیانه مکارم شیرازی) (حکم خواندن قران در زمان پریود) (خواندن دعا در زمان پریودی) (دعا خواندن در زمان پریود) (خواندن قران در زمان عادت ماهیانه خامنه ای) (حکم خواندن قرآن در زمان عادت ماهانه) (آیا در زمان پریود میشود قرآن خواند) (خواندن دعا در زمان حیض) (خواندن دعای جوشن کبیر در زمان پریود) (قران خواندن در زمان پریود) (خواندن دعا در زمان پریود) (حکم خواندن قران در دوره پریود) (خواندن دعا در دوران قاعدگی) (ایا در دوران قاعدگی میتوان قران خواند) (آیا در زمان پریود میتوان قرآن خواند؟) (ایا در زمان عادت ماهانه میتوان قران خواند) (خواندن قران در زمان قاعدگی) (خواندن قرآن در زمان عادت ماهانه) (خواندن قران در زمان عادت ماهیانه از نظر خامنه ای) (دعا ذکر گفتن در زمان قاعدگی) (خواندن دعا در عادت ماهانه) (دعا در زمان عادت ماهانه) (زمان پریود میشه ختم گذاشت) (قرآن خواندن در زمان عادت ماهانه) (آیا در حالت حیض میتوان کتاب دعا خواند؟) (آیا خواندن قرآن در زمان پریود اشکال دارد) (خواندن جوشن کبیر در زمان پریود) (خواندن قرآن موقع پریود) (حکم خواندن قران در زمان عادت ماهیانه) (خواندن قران در زمان پریود) (قرآن خواندن در زمان حیض) (خواندن قران در زمان پریودی) (خواندن قران هنگام عادت ماهانه) (ایا در زمان پریودی میتوان قران خواند) (ایا خواندن قران در زمان عادت ماهیانه) (دعا در زمان پریود) (خواندن دعا در زمان قاعدگی) (آیا خواندن دعای مشلول در دوران پریودی مشکل دارد) (دعا برای قاعدگی) (خواندن دعا زمان عادت ماهیانه) (دعادرعادت ماهانه) (خواندن دعا در زمان عادت ماهیانه) (آیا در زمان پریود می شود قرآن خواند) (خواندن قران در هنگام عادت ماهانه) (خواندن قرآن در زمان پریود) (ايازمان عادت ماهانه ميشود قران خواند) (ایا نمی توان در زمان پریود قران خواند ) (حکم قران خواندن در زمان پریود) (حکم قران خواندن هنگام عادت ماهانه) (تلاوت قرآن در زمان قاعدگی) (هنگام عادت ماهانه چه دعایی اشکال ندارد ) (دعای عادت ماهانه) (آیا در دوران حیض میتوان دعا خواند؟) (در زمان پریود میتوان قران خواند) (عادت ماهانه) (عادت ماهیانه قرآن بهجت ) (خواندن دعا هنگام حیض) (خواندن قران در عادت ماهانه) (در زمان پریودی میشود قران خواند) (ایا در زمان عادت ماهیانه میتوان قران خواند) (در زمان عادت ماهانه خواندن کدام ذکرها بهتر است؟) (دعاخواندن درزمان حیض) (در ایام حیض می توان دعا خواند) (سوره های سجده داروخواندن آن درهنگام قاعدگی زنان..) (تلاوت قرآن وعادت ماهيانه) (مس آیات قرآن در ایام پریود) (ایا خانمها در دوره) (درزمان قاعدگي ميشود دعا عهد خواند) (خواندن دعای مشلول در زمان قاعدگی) (خواندن دعای مشلول در زمان حیض) (خواندن دعای عرفه در زمان پریود) (خواندن دعا در هنگام حیض) (هنگام پریود میتوان قرآن یا دعا بخونم) (ایا هنگام عادت ماهانه میتوان قران خواند) (پریود و خواندن قران) (وضو گرفتن در زمان عادت ماهانه) (خواندن حدیث کسا در زمان پریود) (خواندن قرآن در هنگام حیض) (چه حکمی دارد قرآن خواندن درزمان عادت ماهیانه خانمها) (شرایط قران خواندن هنگام حیض) (آیا در زمان پریود میتوان قران خواندمکارم شیرازی) (حکم قران خواندن در زمان قاعدگی) (خواندن دعا در دوران پریود) (خواندن قران درزمان پریود) (خواندن دعای توسل در زمان پریودی) (حکم خواندن قران در زمان پریودی) (دعا در زمان قاعدگی) (قران خواندن در زمان پریودی) (خواندن قرآن در دوران قاعدگی) (خواندن قران در دوران قاعدگی) (خواندن قران در دوران پریودی) (خواندن زیارت عاشورا در دوران عادت ماهیانه) (��� ��� ��� � ��� ���� �� ������ ������ ������ ���) (خواندن قرآن درروزهای عادت ماهیانه) (خواندن قران در زمان عادت ماهانه) () (خواندن زیارت عاشورا و دعای توسل در دوران قاعدگی چگونه است عادت ماهیانه) (خواندن زیارت عاشورا در عادت ماهیانه)