پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا دختران در دوران قاعدگی می توانند سجده زیارت عاشورا را به جا آورند در این مورد توضیح دهید.

1 پاسخ 1


سجده آخر زیارت عاشورا و امثال آن برای زن حائض هیچ اشکالی ندارد. در رابطه با آیات سجده واجب گفتنی است که خواندن چهار سوره ای که سجده واجب دارد (یعنی سوره الم تنزیل، حم سجده، والنجم و سوره علق) برای زن در زمانی که عذر شرعی (مانند، جنابت، حیض، نفاس) دارد حرام است حتی باء بسم الله این چهار سوره را هم نمی تواند بخواند ولی در صورتی که زن حائض آیه ای که سجده واجب دارد را بشنود واجب است فورا سجده کند و طهارت شرط نیست.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خواندن زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (خواندن زیارت عاشورا در دوران حیض) (سجده زیارت عاشورا در زمان پریود) (سجده زیارت عاشورا واجب است؟) (خواندن زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (سجده زیارت عاشورا) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای شخص حائض) (سجده زیارت عاشورا در پریودی) (احکام سجده زیارت عاشورا) (آیا سجده زیارت عاشورا واجب است؟) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان پریودی) (حکم سجده زیارت عاشورا) (خواندن زیارت عاشورا هنگام حیض) (خواندن زیارت عاشورا در زمان پریودی) (خواندن چله زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (خواندن زیارت عاشورا در زمان پریود) () (خواندن زیارت عاشورا در زمان حیض) (ایا سجده زیارت عاشورا واجب است) (آیا در زمان پریود می توان زیارت عاشورا خواند) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای زنان حائض) (آیا خواندن زیارت عاشورا در دوران حیض) (سجده زیارت عاشورا واجب است) (خواندن زیارت عاشورا در دوران پریود) (آیا سجده زیارت عاشورا واجب است) (عادت ماهانه هستم میشه زیارت عاشورا خوند) (آيازن حائض ميتونه زيارت عاشورا بخونه) (حيض و خواندن زيارت عاشورا) (سجده در زیارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا در زمان حیض) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای حائض) (چله زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (سجده زیارت عاشورا در زمان عادت ماهیانه) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان پریود) (سجده زيارت عاشورا) (خواندن زیارت عاشورا در حالت حیض) (احکام خواندن زیارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا هنگام پریودی) (خواندن زیارت عاشورا در پریودی) (حکم خواندن زیارت عاشورا) (خواندن زیارت عاشورا در زمان عادت ماهیانه) (زیآرت عآشورآ درهنگآم عآدت مآهآنه سجده اش وآجبه) (حکم سجده زیارت عاشورا در زمان پریود) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان حیض) (سجده زيارت عاشورا واجب است) (حکم سجده در زیارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا پریود) (زیارت عاشورا پریود) (ايا سجده زيارت عاشورا واجب است) (ایا سجده زیارت عاشورا واجبه) (آیا در زمان پریود میشود زیارت عاشورا خواند) (حکم خواندن زیارت عاشورا برای زن حائض) (آیا در زمان پریود میتوان زیارت عاشورا خواند؟) (سجده زیارت عاشورا در زمان پریودی) (خواندن زیارت عاشورا در دوران عادت ماهیانه) (حکم سجده زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (خواندن زيارت عاشورا درزمان حيض) (حکم خواندن زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (سجده زیارت عاشورا واجبه؟) (زیارت عاشورا سجده واجب دارد) (اگرپریودباشی زیارت عاشورامیشودخواند؟) (خواندن زیارت عاشورا در حالت جنب) (خواندن سجده زیارت عاشورا) (ایا خواندن زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (سجده زیارت عاشورا قاعدگی) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان قاعدگی) (زیارت عاشورا وخواندن درحیض) (حکم سجده زیارت عاشورا هنگام پریود) (احکام سجده زيارت عاشورا) (خواندن زیارت عاشورا در عادت ماهیانه) (ایا سجده زیارت عاشورا واجب است؟) (سجده زیارت عاشورا موقع حیض) (خواندن زیارت عاشورا در ایام پریود) (آیا سجده زیارت عاشورا واجبه) (احکام زیارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا واجبه آیا؟؟؟) (وقتی پروییدیم مینوانیم زیارت عاشورا بخونیم) (�ی������� ��ی���ی�� �ی��� �����������ی�) (ایا در زمان پریود میتوان زیارت عاشورا خواند) (خواندن زیارت عاشورا در قاعدگی) (آیاسجده زیارت عاشورا واجب است) (زیارت عاشورا در پریودی) (آیا سجده در زیارت عاشورا واجب است) (حکم سجده زیارت عاشورا ) (حکم سجده زیارت عاشورا در ایام حیض) (ایا در زمان حیض میتوان سجده زیارت عاشورا خواند؟) (خواندن زیارت عاشورادرزمان پریود) (ایا در شب قدر شخص پریود میتواند قران بخواند) (خواندن زیارت عاشورا برای زن حائض) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان عادت ماهانه) (سجده زیارت عاشورا در هنگام حیض) (سجده زیارت عاشورا برای حائض) (خواندن زیارت عاشورا در پریود) (زیارت عاشورا در موقع پریود) (خواندن زیارت عاشورا زمان پریودی) (��ی �� ��ی������ ��� ��ی �ی��� ������ Ȑ���� �� ͘�ی ����) (آیا خواندن زیاذت عاشورا در زمان پریودی اشکال دارد) (آیا زن حائض میتواند زیارت عاشورا بخواند) (حكم سجده زيارت عاشورا) (سجده زیارت عاشورا در حال حیض)