پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا خانمها در دوره عادت ماهانه شان می توانند قرآن و دعا بخوانند؟

1 پاسخ 1

خواندن زیارت عاشورا و هر دعا و ذکری در ایام عادت ماهیانه جایز است. چنانچه زیارت و دعا و ذکر را از روی نوشته و کتاب می خواند باید مواظب باشد دست روی اسامی مقدسه مانند اسامی خدا و پیامبر و معصومین و یا کلماتی که از آیات قرآن محسوب می شود (مثل جمله «افمن کان مؤمن کمن کان فاسقا لا یستوون» که در دعای کمیل است و این آیه قرآن است) نگذارد. و وضو گرفتن گرچه خوب است لکن مجوز لمس اسامی مقدسه و آیات قرآن نمی شود.

در رابطه با خواندن قرآن برای زنان در ایام عادت ماهیانه گفتنی است به نظر آیات عظام صافى، سیستانى، تبریزى و مکارم خواندن آیاتى که سجده واجب دارند براى زن در ایام عادت حرام است این آیات در سوره‏هاى «الم تنزیل، حم سجده، النجم و علق» قرار دارند و خواندن آیات و سوره‏هاى دیگر قرآن تا هفت آیه اشکال ندارد ولى بیشتر از آن کراهت دارد یعنى از ثواب کمترى برخوردار است نه اینکه ترک تلاوت قرآن بهتر باشد.V}همان، م 355 و 450.{V
به نظر آیات عظام امام خمینی، بهجت، فاضل، نورى: افزون بر آیات سجده دار، باید از خواندن کل این چهار سوره نیز اجتناب شود.V}همان، م 355 و 450.{V
به نظر آیت الله وحید افزون بر آیات سجده‏دار، بنا بر احتیاط واجب باید از خواندن کل این چهار سوره نیز اجتناب شود.V}آیت الله وحید، همان، م 361 و 456.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خواندن قران در زمان عادت ماهیانه) (حکم خواندن دعا در ایام حیض) (خواندن قران در زمان عادت ماهیانه مکارم شیرازی) (حکم خواندن قران در زمان پریود) (خواندن دعا در زمان پریودی) (دعا خواندن در زمان پریود) (آیا در زمان پریود میشود قرآن خواند) (خواندن قران در زمان عادت ماهیانه خامنه ای) (حکم خواندن قرآن در زمان عادت ماهانه) (خواندن دعا در زمان حیض) (خواندن دعای جوشن کبیر در زمان پریود) (قران خواندن در زمان پریود) (خواندن دعا در زمان پریود) (حکم خواندن قران در دوره پریود) (ایا در دوران قاعدگی میتوان قران خواند) (خواندن دعا در دوران قاعدگی) (آیا در زمان پریود میتوان قرآن خواند؟) (ایا در زمان عادت ماهانه میتوان قران خواند) (خواندن قران در زمان عادت ماهیانه از نظر خامنه ای) (خواندن قرآن در زمان عادت ماهانه) (خواندن قران در زمان قاعدگی) (خواندن دعا در عادت ماهانه) (دعا ذکر گفتن در زمان قاعدگی) (زمان پریود میشه ختم گذاشت) (دعا در زمان عادت ماهانه) (آیا در حالت حیض میتوان کتاب دعا خواند؟) (قرآن خواندن در زمان عادت ماهانه) (آیا خواندن قرآن در زمان پریود اشکال دارد) (خواندن جوشن کبیر در زمان پریود) (ایا در زمان پریودی میتوان قران خواند) (حکم خواندن قران در زمان عادت ماهیانه) (خواندن قران در زمان پریود) (خواندن قرآن موقع پریود) (خواندن قران در زمان پریودی) (خواندن قران هنگام عادت ماهانه) (قرآن خواندن در زمان حیض) (خواندن دعا زمان عادت ماهیانه) (دعادرعادت ماهانه) (خواندن دعا در زمان عادت ماهیانه) (ایا خواندن قران در زمان عادت ماهیانه) (خواندن قران در هنگام عادت ماهانه) (دعا برای قاعدگی) (خواندن قرآن در زمان پریود) (آیا خواندن دعای مشلول در دوران پریودی مشکل دارد) (خواندن دعا در زمان قاعدگی) (دعا در زمان پریود) (آیا در زمان پریود می شود قرآن خواند) (تلاوت قرآن در زمان قاعدگی) (در زمان پریودی میشود قران خواند) (ایا در زمان عادت ماهیانه میتوان قران خواند) (ایا نمی توان در زمان پریود قران خواند ) (حکم قران خواندن هنگام عادت ماهانه) (حکم قران خواندن در زمان پریود) (عادت ماهیانه قرآن بهجت ) (خواندن دعا هنگام حیض) (عادت ماهانه) (خواندن قران در عادت ماهانه) (آیا در دوران حیض میتوان دعا خواند؟) (ايازمان عادت ماهانه ميشود قران خواند) (دعای عادت ماهانه) (هنگام عادت ماهانه چه دعایی اشکال ندارد ) (در زمان پریود میتوان قران خواند) (تلاوت قرآن وعادت ماهيانه) (خواندن قرآن در هنگام حیض) (حکم خواندن قران در زمان پریودی) (ایا خانمها در دوره) () (خواندن قران در دوران قاعدگی) (خواندن قرآن در دوران قاعدگی) (خواندن قران در دوران پریودی) (خواندن زیارت عاشورا و دعای توسل در دوران قاعدگی چگونه است عادت ماهیانه) (خواندن قران در زمان عادت ماهانه) (خواندن قرآن درروزهای عادت ماهیانه) (خواندن زیارت عاشورا در دوران عادت ماهیانه) (خواندن زیارت عاشورا در عادت ماهیانه) (قرآن خواندن در دوران قاعدگی) (حکم خواندن قران درزمان پریود) (قران خواندن در زمان قاعدگی) (خواندن قرآن در زمان عادت ماهیانه) (قران خواندن در زمان حیض) (ایا در زمان حیض میتوان قران خواند) (خواندن قران در زمان عادت ماهیانه سیستانی) (عادت ماهیانه) (حکم خواندن زیارت عاشورا در دوران قاعدگی) (خواندن قران در ایام حیض) (حکم خواندن قران در ایام حیض) (حکم خواندن قران در حالت حیض) (حکم خواندن قران در ایام عادت ماهیانه) (خواندن قرآن در زمان حیض) (حکم خواندن زیارت عاشورا در زمان قاعدگی)