پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شاگرد میر عماد خوشنویس

1 پاسخ 1

میرمحمدمظلم تبریزی-سیدابراهیم عماد-ابوتراب اصفهانی-عبدالجباراصفهانی-محمدصالح خاتون آبادی -درویش عبدی بخارایی-میرزاتقی مستوفی الممالک-گهرشاددخترمیرعماد-جمالا-شمساشیرازی عبدالرزاق قزوینی-فخرازمان-محرم بیگ-میرمحمدعلی-میرصوجی-نورای اصفهانی-میرحسینی اصفهانی -عبدالسرشیدویلمی .....قابلی نداشت
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شاگرد میر عمادخوشنویس) (از شاگردان میرعماد خوشنویس) ()